Board Game

Board Game đơn giản là một thể loại trò chơi trí tuệ. Tui cũng không biết giải thích như thế nào để bạn hiểu. Nôm na thì cờ cá ngựa, cờ vua…thuộc Board Game.

1