Tuyên bố từ chối trách nhiệm DMCA & Thông báo vi phạm bản quyền

Tất cả các nhãn hiệu, nhãn hiệu đã đăng ký, tên sản phẩm và tên công ty hoặc logo xuất hiện trên trang web là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ.

Chúng tôi tôn trọng bản quyền, tuân thủ Digital Millennium Copyright Act (DMCA) và các luật bản quyền hiện hành khác.

Nếu bạn cho rằng có tài sản trí tuệ được đăng tải trên trang web này mà không được sự đồng ý của bạn, bạn có thể gửi một thông báo với tất cả thông tin chi tiết tới [email protected]. Bạn nên tham khảo 17 U.S.C. §512 để tuân thủ các yêu cầu của luật này.

Chúng tôi có thể xóa hoặc chấm dứt truy cập vào các tài liệu trên trang nếu nhận được một thông báo hợp lệ. Những người dùng vi phạm nhiều lần có thể bị cấm vĩnh viễn khỏi nền tảng của chúng tôi.

Xin lưu ý rằng APKMODY được tạo ra nhằm mục đích cung cấp cho người dùng một sân chơi. Tất cả nội dung được tải lên bởi người dùng nhằm mục đích nghiên cứu, học tập và không được sử dụng cho bất kỳ mục đích thương mại nào. Do đó, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý về bất kỳ nội dung nào được đăng tải bởi người dùng.