56.5K Shares
twitter facebook tumblr reddit quora medium
Share to Quora
Successfully copied the web link. You cloud share these fun content to quora!
WorldBox icon

Speedtest APK + MOD (Premium desbloqueado) v4.8.5

Actualizado en
Descarga Rápida
Usa la app Apkmody para obtener una descarga rápida

INFORMACION DE LA APPLICACION

Nombre Speedtest
Nombre del paquete org.zwanoo.android.speedtest
Editor Ookla
Características MOD Premium desbloqueado
Versión 4.8.5
Tamaño 32.72 MB
Precio Gratis
APK Original Speedtest (31.4 MB)
Apkmody App
Mejor Descargador de Mods
Rápido, Seguro, 100% funcionando

Download Speedtest Premium MOD APK (Premium Unlocked) to measure the speed of your network and experience the paid features of this app for free.

Introduce about Speedtest

While browsing the web and playing games, you often encounter unexpected problems such as the browser cannot load a Youtube video or the speed of downloading files is too slow. When encountering that situation, you usually reset the router or network plan you are using, but still, is the problem not fixed? Please check your internet connection speed with Speedtest. This amazing app will help you to test your internet speed. This way, you can notify your network provider if the connection is not really stable.

Currently, the application is trusted and used by hundreds of millions of users globally.

Check internet connection in 1 second

In the past, when smartphones were not popular, Speedtest was just a web application platform that helped users using computers to measure network speed. But now, with the development of smartphones and the needs of users, the version of Speedtest application for Android is released completely free.

Right after starting the application, on the screen appeared a circle icon flashes, circling the word "GO". You just need to touch this icon to start testing the network speed. The application then connects to the network packet you are using, displaying a meter with a blue (or purple) histogram.

These lines represent transformation. If there are not too many changes in the transmission line, it will be in the form of a straight horizontal line, indicating a stable connection.

Along with that is the parameters of download and upload speed. Based on these two parameters, you can decide whether to download, or upload a large file or not?

Speedtest has a global network of servers. They are scattered everywhere, with the purpose of connecting and returning results to users as quickly as possible. Moreover, after decades of operation, the accuracy of the application has also improved many times. You can totally trust the parameters Speedtest tests for you. Thus, you can compare this actual speed with the carrier's package, see if they are cheating or having a connection problem.

In addition, Speedtest also provides information about the network you are connected to. You can rate this carrier directly through the result interface returned by the application. It's convenient, right?

Security, free and fast VPN

Not only is the network speed measurement app, Speedtest is also known as a VPN application, allowing everyone to browse privately. Sometimes, you go out and use public wireless connections. That is quite dangerous because hackers can take advantage of the lax security of public internet providers to steal information. But if you turn on VPN Speedtest, that worry seems to be removed.

Furthermore, Speedtest is very respectful of user privacy. They will not collect data or browsing history when you turn on the VPN for their own benefit.

You should also note that, when you turn on VPN Speedtest and perform a network speed test, the application will check through the VPN, not the direct connection.

For Premium plan users, they can choose a region when using the VPN. With the shortened geographical distance, your internet access speed becomes faster and more optimal.

Results history

The results of each measurement will be saved in Results. Here, there is information about the type of network in use (3G, 4G, LTE or LAN, WIFI), measurement time, download speed, upload speed, Internal IP, External address, ect.

Thanks to this history, you can get a better overview of the internet speed test, and how it changes over time. If they are not stable, sometimes very low, sometimes very high, you can rethink whether or not you should continue to use your internet package.

MOD APK version of Speedtest

MOD feature

Premium Unlocked: Unlock the VPN Premium feature. You can use VPN with a higher speed, allowing access to many different areas.

Download Speedtest Premium MOD APK for Android

Speedtest is a useful application that helps you to test your network speed accurately and quickly. It can give an overview of the connection speed being used, or even the network speed of each application running on your device.

Tải xuống Speedtest Premium MOD APK (Mở Khóa Premium) để đo lường tốc độ mạng của bạn và trải nghiệm những tính năng trả phí của ứng dụng này hoàn toàn miễn phí.

Giới thiệu Speedtest

Trong quá trình duyệt web và chơi game, bạn thường gặp các sự cố không mong muốn như trình duyệt không thể load nổi một video Youtube hoặc tốc độ tải về các tập tin quá chậm. Khi đó, bạn thường reset router hoặc gói mạng đang sử dụng, nhưng sự cố vẫn không được khắc phục? Hãy kiểm tra tốc độ đường truyện mạng với Speedtest. Ứng dụng tuyệt vời này sẽ giúp bạn kiểm tra tốc độ đường truyền. Nhờ đó, bạn có thể thông báo cho nhà cung cấp mạng nếu đường truyền không thực sự ổn định.

Hiện nay, ứng dụng đang được tin tưởng và sử dụng bởi hàng trăm triệu người dùng trên toàn cầu.

Kiểm tra đường truyền trong 1 giây

Trước đây, khi điện thoại thông minh chưa phổ biến, Speedtest chỉ là một nền tảng ứng dụng web giúp những người dùng sử dụng máy tính đo lường tốc độ mạng. Nhưng giờ đây, với sự phát triển của điện thoại di động thông minh và nhu cầu của người dùng, phiên bản ứng dụng Speedtest dành cho Android được phát hành hoàn toàn miễn phí.

Ngay khi khởi động ứng dụng, trên màn hình xuất hiện một biểu tượng hình tròn nhấp nháy, xoay quanh chữ "GO". Bạn chỉ cần chạm vào biểu tượng này để bắt đầu kiểm tra tốc độ mạng. Sau đó, ứng dụng sẽ kết nối với đường truyền của gói mạng bạn đang dùng, hiển thị một đồng hồ đo cùng với một biểu đồ tần suất có đường màu xanh (hoặc tím).

Những đường này thể hiện cho sự biến đổi. Nếu không có quá nhiều thay đổi trên đường truyền, nó sẽ có dạng đường thẳng nằm ngang, cho thấy kết nối ổn định.

Cùng với đó là thông số về tốc độ download và upload. Dựa vào hai thông số này, bạn có thể quyết định có nên tải xuống, hoặc tải lên một file dung lượng lớn hay không?

Speedtest có một mạng lưới máy chủ toàn cầu. Chúng được đặt rải rác ở khắp mọi nơi, với mục đích kết nối và trả lại kết quả cho người dùng một cách nhanh nhất. Hơn những thế, sau hàng thập kỷ hoạt động, độ chính xác của ứng dụng cũng được cải thiện gấp nhiều lần. Bạn hoàn toàn có thể tin tưởng những thông số mà Speedtest kiểm tra cho bạn. Nhờ đó, bạn có thể so sánh tốc độ thực tế này so với gói cước mà nhà mang cung cấp, xem họ có gian lận hay gặp phải một sự cố nào đó về đường truyền.

Ngoài ra, Speedtest còn cung cấp thông tin về nhà mạng bạn đang kết nối. Bạn có thể đánh giá nhà mạng này trực tiếp thông qua giao diện kết quả mà ứng dụng trả về. Thật tiện lợi phải không nào?

Bảo mật với VPN, miễn phí và tốc độ nhanh

Không chỉ là ứng dụng đo lường tốc độ mạng, Speedtest còn được biết đến như là một ứng dụng VPN, giúp mọi người có thể duyệt web riêng tư. Đôi khi, bạn ra ngoài và sử dụng các kết nối không dây công cộng. Điều đó khá nguy hiểm, bởi các hacker có thể lợi dụng bảo mật lỏng lẻo của các điểm cung cấp internet công cộng để đánh cắp thông tin. Nhưng nếu bạn bật VPN Speedtest, nỗi lo ấy dường như được xóa bỏ.

Hơn nữa, Speedtest rất tôn trọng quyền riêng tư của người dùng. Họ sẽ không thu thập dữ liệu hay lịch sử duyệt web khi bạn bật VPN để phục vụ lợi ích riêng.

Bạn cũng nên chú ý rằng, khi bạn bật VPN Speedtest và tiến hành kiểm tra tốc độ mạng, ứng dụng sẽ kiểm tra thông qua VPN chứ không phải đường truyền trực tiếp.

Đối với những người sử dụng gói Premium, họ có thể lựa chọn khu vực khi sử dụng VPN. Với khoảng cách địa lý được rút ngắn, tốc độ truy cập internet của bạn trở nên nhanh hơn và tối ưu hơn.

Lịch sử kết quả

Kết quả của mỗi lần đo lường sẽ được lưu lại trong mục Results. Ở đó, sẽ có thông tin về kiểu mạng đang sử dụng (di động 3G, 4G, LTE hay mạng LAN, WIFI), thời gian thực hiện đo, tốc độ tải xuống, tốc độ tải lên và địa chỉ Internal IP, External IP.

Nhờ lịch sử này, bạn có thể có được một cái nhìn tổng quan hơn về những lần đo tốc độ đường truyền, rằng nó thay đổi như thế nào theo từng khoảng thời gian. Nếu chúng không ổn định, lúc thì rất thấp, lúc thì rất cao, bạn có thể suy nghĩ lại về việc có nên tiếp tục sử dụng gói mạng của nhà cung cấp này nữa hay không.

Phiên bản MOD APK của Speedtest

Tính năng MOD

Mở Khóa Premium: Mở khóa tính năng VPN Premium. Bạn có thể sử dụng VPN với một tốc độ cao hơn, cho phép truy cập nhiều khu vực khác nhau.

Tải Speedtest Premium MOD APK cho Android

Speedtest là ứng dụng hữu ích, giúp bạn thực hiện đo lường tốc độ mạng một cách chính xác và nhanh chóng nhất. Nó có thể đưa ra thông số tổng quan về tốc độ đường truyền đang sử dụng, hay thậm chí là tốc độ mạng của từng ứng dụng đang hoạt động trên thiết bị.

Cómo descargar e instalar Speedtest Mod APK 4.8.5

Para descargar Speedtest MOD de Apkmody.io.

Debe habilitar la opción "Fuentes desconocidas".

1. Haga clic en el botón Descargar en la parte superior de la página para descargar el Speedtest MOD APK.

2. Guarde el archivo en la carpeta de descarga de su dispositivo.

3. Ahora haga clic en el archivo Speedtest descargado para instalarlo y espere a que se complete la instalación.

4. Una vez que esté listo, puede abrir la aplicación y probarla de inmediato.

Descarga Rápida
Usa la app Apkmody para obtener una descarga rápida
Apkmody App
Mejor Descargador de Mods
Rápido, Seguro, 100% funcionando

Todas las versiones

Más versiones

REVISIÓN Y DISCUSIÓN

0/5 (0 votos)

Inicia sesión para ver todos los comentarios y reseñas